Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i pliki cookie 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Cenimy Twoje zaufanie i dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe wszystkich naszych klientów przed dostępem osób nieuprawnionych. Troska o dane osobowe oraz przejrzystość komunikacji stanowią priorytet obsługi klienta w Tchibo Coffee Service Sp. z o.o.
Z tego właśnie powodu pragniemy poinformować, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Firmie, jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie oraz jak możesz z nich skorzystać zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)*.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem  danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego  jest Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o. (dalej jako Tchibo CS) z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 172 (02-486), wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000244402, NIP: 526 29 03 958, REGON 140318239, o kapitale zakładowym w kwocie 50 000 zł, tel.: +48 22 231 87 67, adres e-mail: coffeeservice@tchibo-coffeeservice.pl

 

Dane Osobowe

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego:

  •      imię i nazwisko;
  •      adres poczty elektronicznej;
  •      numer telefonu kontaktowego;
  •      adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  •      adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
  •      w wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej.

 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych wymienionych powyżej jest dobrowolne. Mogą być jednak one niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych  każdorazowo wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przyjęcie i realizacja zamówienia w sklepie internetowym, w tym utrzymanie konta

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy)

art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami składającymi zamówienie w imieniu zmawiającego)

Obsługa procesu składanych reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) – w przypadku zgłoszenia potrzeby wystawienia dokumentu księgowego

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

Kontaktowanie się w celu badania poziomu satysfakcji wśród klientów Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy)

Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)

Prowadzenie działań promocyjno–marketingowych (wybrane formy komunikacji takie jak np. wysyłanie newslettera mogą wymagać uzyskania dodatkowej zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa).

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora)

Udzielania odpowiedzi za pośrednictwem formularza kontaktowego

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość)

 

Dostęp do danych osobowych mają uprawnieni do tego pracownicy Tchibo CS. Mogą go mieć również firmy wspierające Tchibo CS w zakresie usług marketingowych i informatycznych, a także audytorzy i inne spółki z grupy kapitałowej Tchibo GmbH, jak również inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do osiągnięcia ww. celów (np.: dostawcy usług logistycznych, dostawcy usług pocztowych i kurierskich a  w przypadku korzystania w Sklepie Internetowym z płatności elektronicznych podmiot obsługujący wymienione płatności)

 

Okres przechowywania danych osobowych 

Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy przez TCSP.
W razie zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres jej obowiązywania, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – do momentu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  (profilowanie)

Tchibo CS może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Decyzje podejmowane przez Tchibo CS na podstawie profilowanie nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym.

Wynikiem profilowania w Sklepie Internetowym może być np.: przesłanie Użytkownikowi kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu mogącego odpowiadać preferencjom Użytkownika.
Mimo profilowania Użytkownik podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

 

Nasze standardy techniczne

Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256-bitowego klucza. Technika ta oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest przykładowo również przez banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznacie Państwo po ikonce zamkniętego symbolu klucza ew. kłódki w dolnym pasku stanu Państwa przeglądarki.

 

Prawa, które przysługują w zakresie przetwarzania danych osobowych 

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W każdym momencie masz także prawo do cofnięcia udzielonych przez Ciebie zgód lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Tchibo CS. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

 

Dane do kontaktu w przypadku spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

Dążąc do zachowania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych w Tchibo CS, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.

W przypadku zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt:

• mailowy na adres: daneosobowe@tchibo-coffeeservice.pl

• listowny na adres: Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa.

Poniżej chcielibyśmy w sposób możliwie najbardziej szczegółowy opisać Państwu, co dzieje się u nas z Państwa danymi.

 

 

POLITYKA COOKIES

W poniższej Polityce Cookies Tchibo Coffee Service Polska sp. z o.o.. („Polityka Cookies”) opisujemy rodzaje plików cookie stosowane w Sklepie Internetowym  www.tchibo4ypu.pl ,  jak również wyjaśniamy, do czego pliki te służą. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że bez umieszczania niektórych plików cookie w Państwa urządzeniu nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności naszego Sklepu Internetowego. Informujemy również o tym, że podobnie jak praktycznie wszystkie serwisy internetowe, umożliwiamy osobom trzecim zamieszczanie i uzyskiwanie dostępu do cookies. Jednakże mogą Państwo uniknąć wszystkich lub niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki lub zgłoszenie rezygnacji bezpośrednio do odpowiedniego podmiotu zewnętrznego, co omawiamy szczegółowo poniżej.

Jeżeli kontynuują Państwo korzystanie ze Sklepu Internetowego www.tchibo4you.pl bez zmiany ustawień, rozumiemy, że akceptujecie zamieszczanie i korzystanie z cookies opisane w niniejszej Polityce Cookies.

Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby.

 

Czym są pliki cookie?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które zapamiętują Państwa przeglądarkę. Ciasteczka umożliwiają naszym systemom rozpoznanie Państwa przeglądarki, a nam samym dopasowanie optymalnej oferty internetowej do Państwa potrzeb.

Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim zarządca witryny internetowej może na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził.
Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie stosowane są w celu poprawy działania witryny internetowej oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla użytkownika, choć mogą być również używane w celach reklamowych (co wyjaśniamy poniżej).
Bardziej szczegółowe wyjaśnienie dotyczące tego, czym są pliki cookie i w jaki sposób działają, można znaleźć na stronie All About Cookies (w języku angielskim) oraz Ciasteczko (Wikipedia).

 

Własne i zewnętrzne pliki cookie

Własne pliki cookie Tchibo Coffee Service są zapisywane przez domenę witryny widoczną na pasku adresu.
Zewnętrzne pliki cookie (pliki cookie osób trzecich) są zamieszczane w Państwa urządzeniu przez osoby trzecie niezależnie od Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o. W zakresie dotyczącym zewnętrznych plików cookies rola Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o. ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku. To osoby trzecie korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie.
Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją polityką prywatności lub polityką cookies. Dzięki zewnętrznym plikom cookie m.in. reklamy wyświetlane Państwu w innych serwisach będą bardziej odpowiadały Państwa zainteresowaniom poprzez dostosowywanie ich do preferencji użytkownika.

 

Tymczasowe i trwałe pliki cookie

Na stronie www.tchibo4you.pl  w wielu lokalizacjach używamy tzw. „ciasteczek tymczasowych“ (ang. „Session-Cookies“). Po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie są one automatycznie kasowane i służą nam do udoskonalania naszej oferty tak, aby była jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Nasze ciasteczka chronione są za pomocą standardów bezpieczeństwa w Państwa przeglądarce przed odczytem przez osoby trzecie.

Ponadto na Państwa komputerze zapisywane są tzw. „ciasteczka trwałe” (ang. „Permanent-Cookies“) pochodzące z tej strony. Ciasteczka te sygnalizują nam, czy odwiedziliście Państwo już wcześniej naszą stronę. Poza tym pomagają nam w identyfikacji i rozpoznaniu specjalnych potrzeb każdej grupy użytkowników, którzy nas odwiedzają. Dane te nie są wykorzystywane w celu Państwa osobistej identyfikacji.

 

Kontrola stosowania przez nas plików cookie

Naszym zamiarem jest, aby korzystanie przez nas z plików cookie i innych technologii było jak najbardziej przejrzyste. Jak wskazaliśmy powyżej, nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego  bez własnych plików cookie Tchibo Coffee Service Polska.

W każdej chwili macie Państwo możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:

– akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookie,
– akceptacji wyłącznie wybranych plików cookie,
– akceptacji wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny),
– odmowie akceptacji wszystkich plików cookie.

Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia sposobu ustalenia zasad korzystania z cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox – informacje o cookies
Internet Explorer – informacje o cookies
Chrome – informacje o cookies
Bing – informacje o cookies
Safari – informacje o cookies

Zalecamy jednak pozostawienie funkcji ciasteczek cały czas włączonej, aby mieć możliwość korzystania z wszystkich funkcji naszej oferty internetowej.

Ciasteczka nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają żadnych wirusów.

 

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Cookies może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie nowej wersji na naszej stronie www.tchibo4you.pl

W takim przypadku po skorzystaniu z naszej strony internetowej ponownie zostanie Państwu wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania cookies za pośrednictwem strony.

 

Zastosowanie pikseli śledzących 

Informacje dotyczące atrakcyjności naszej oferty internetowej są dla nas bardzo ważne i pomagają w bieżącej optymalizacji naszej strony internetowej. Z tego powodu stosujemy na naszych stronach tzw. piksele śledzące (małe grafiki). Jeśli jedna ze stron zostanie otwarta, piksel śledzący zostaje załadowany i zarejestrowany z serwera w Internecie. Niektóre dane zapisywane podczas odwiedzin na tej stronie są pobierane do analizy statystycznej w ramach naszego controllingu sieci.

Do naszego controllingu sieci pobierane i analizowane są następujące dane:

•    język przeglądarki internetowej (np. niemiecki),
•    wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki,
•    rozdzielczość ekranu,
•    aktywacja Javascript,
•    Java wł. / wył.,
•    ciasteczka wł. / wył.,
•    głębia kolorów,
•    kliknięcia.

 

 Zastosowanie Social Pluginów

Tzw. „Social Pluginy“ to technologia umożliwiająca Państwu, jako użytkownikowi, ujawnienie członkom serwisów społecznościowych określonych treści za pośrednictwem bezpośredniego połączenia.

Dla ochrony Państwa strefy prywatnej na naszych stronach wspomniane Social Pluginy udostępniane są przez nas w formie tzw. „przycisk – podwójnego kliknięcia” ”2-ClickButtons”. W celu włączenia Social Pluginów używamy przy tym rozwiązania technicznego, które zapobiega automatycznemu przekazywaniu danych (np. adresu IP) do serwisów społecznościowych, takich jak np. Facebook, już w trakcie otwierania naszej strony.

Oznacza to, że przyciski Facebook (obsługiwane przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA),  Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA), Google ( Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) i Xing (XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg) są standardowo nieaktywne.

Dopiero po pierwszym kliknięciu na Social Pluginy stają się aktywne. Na skutek tego Państwa przeglądarka wywołuje Social Pluginy z serwerów serwisów społecznościowych i prezentuje je jako część naszej strony. Informacje (np. Państwa adres IP) przekazywane są przy tym do serwisów społecznościowych, takich jak np. Facebook. Dopiero po ponownym kliknięciu na Social Pluginy mogą Państwo w pełni korzystać z funkcji takich, jak np. „Poleć dalej”. Jeśli jesteście Państwo członkiem serwisu społecznościowego i klikniecie na odpowiedni Social Plugin oferent portalu społecznościowego może skojarzyć informacje o wizycie na naszej stronie z Państwa danymi znajdującymi się na profilu. Dlatego prosimy o zapoznanie się z tymi opcjami, kontaktując się administratorami serwisów społecznościowych, z których Państwo korzystacie.

Nie przekazujemy do Facebook, Twitter, Google lub Xing żadnych danych osobowych, które podają Państwo na tej stronie lub które o Państwu zapisaliśmy

 

 

Uprawnienia, zmiany i usuwanie danych osobowych oraz prawo do informacji i prawo do sprzeciwu.

Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu w godzinach naszej pracy odpowiemy na każde pytanie w kwestii przetwarzania Państwa danych osobowych. Macie Państwo prawo do uzyskania informacji o danych zapisanych u nas, ich pochodzeniu oraz odbiorcach, a także o celu, zakresie i sposobach przetwarzania. Jesteśmy również zobowiązani do korygowana, blokowania oraz usuwania na Państwa życzenie zgromadzonych przez nas danych na Państwa temat, o ile nie stanowią inaczej inne przepisy rangi ustawowej (np. ustawowy obowiązek przechowywania danych).

Jeśli chcecie Państwo uzyskać informacje na temat zgromadzonych przez nas danych dotyczących Państwa osoby, prosimy o pisemny kontakt z naszym działem ochrony danych pod adresem daneosobowe@tchibo-coffeeservice.pl.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub chcecie w którymś z opisanych przypadków skorzystać z prawa do sprzeciwu prosimy o kontakt.

Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
a także:
E-Mail: daneosobowe@tchibo-coffeeservice.pl

 

Aktualizacja

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.tchibo4you.pl. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.

Close