Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych klientów jest Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”.
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres daneosobowe@tchibo-coffeeservice.pl.
  3. Dane osobowe klientów przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przyjęcie i realizacja zamówienia w sklepie internetowym, w tym utrzymanie konta

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy)

art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami składającymi zamówienie w imieniu zmawiającego)

Obsługa procesu składanych reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) – w przypadku zgłoszenia potrzeby wystawienia dokumentu księgowego

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

Kontaktowanie się w celu badania poziomu satysfakcji wśród klientów Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy)

Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)

Prowadzenie działań promocyjno–marketingowych (wybrane formy komunikacji takie jak np. wysyłanie newslettera mogą wymagać uzyskania dodatkowej zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa).

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora)

Udzielania odpowiedzi za pośrednictwem formularza kontaktowego

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość)

  1. Odbiorcami danych osobowych klientów będą pracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiot odpowiedzialny za serwis i utrzymanie sklepu internetowego oraz inni odbiorcy danych np. dostawcy usług logistycznych, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, a  w przypadku korzystania w sklepie internetowym z płatności elektronicznych podmioty obsługujące wymienione płatności, a także inne podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  2. Okres przechowywania danych osobowych klientów zgromadzonych przez Administratora, uzależniony jest od celu, dla którego dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

a)okres realizacji zamówienia – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy,

b)okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,

c)do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,

d)do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

e)po okresach wskazanych w pkt a) – d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują klientowi następujące prawa:

a)prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

b)prawo do przenoszenia danych w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy oraz obsługi procesu składanych reklamacji,

c)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

d)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i ich przechowywania). Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.
Close